• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล แชร์บอล และวิ่งเปี้ยว “ACEP CUP 2018″ รอบชิงชนะเลิศและพิธีปิดการแข่งขัน

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แชร์บอล และวิ่งเปี้ยว ระดับชั้นเรียน “ACEP CUP 2018″ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งเป็น 3 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล 5 คน ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล และวิ่งเปี้ยว โดยภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ  ได้เห็นถึงความสำคัญของกีฬาและการออกกำลังกาย ให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีใจรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับด้านการกีฬา

วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และแชร์บอล “ACEP CUP 2018″ รอบชิงชนะเลิศ และในเวลา 16.00 น. มาสเตอร์วีรภัทร บุญกอบ ได้กล่าวรายงานต่อประธาน ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เพื่อปิดการแข่งขัน และให้เกียรติเป็นผู้มอบเหรียญและถ้วยรางวัล และมีมาสเตอร์ ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, Mr. Marcin Kempka หัวหน้าฝ่าย Foreign Affair และมิสรัตนา มรพงษ์ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 เป็นผู้มอบเหรียญอีกด้วย

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาแชร์บอลและฟุตบอล ACEP CUP ครั้งที่ 5 ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมาก ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองมา ณ ที่นี้ด้วย

ภาพกิจกรรมวิ่งเปี้ยวและแชร์บอล รอบชิงชนะเลิศ

IMG_1280
IMG_1286
IMG_1289
IMG_1290
IMG_1292
IMG_1294
IMG_1295
IMG_1296
IMG_1297
IMG_1299
IMG_1301
IMG_1302
IMG_1303
IMG_1304
IMG_1305
IMG_1306
IMG_1307
IMG_1312
IMG_1313
IMG_1315
IMG_1318
IMG_1322
IMG_1327
IMG_1333
IMG_1336
IMG_1342
IMG_1354
IMG_1357
IMG_1359
IMG_1360
IMG_1363
IMG_1364
IMG_1365
IMG_1368
IMG_1372
IMG_1373
IMG_1377
IMG_1382
IMG_1383
IMG_1385
IMG_1388
IMG_1389
IMG_1395
IMG_1396
IMG_1399
IMG_1402
IMG_1408
IMG_1409
IMG_1410
IMG_1411
IMG_1412
IMG_1415
IMG_1417
IMG_1421
IMG_1422
IMG_1425
IMG_1427
IMG_1429
IMG_1436
IMG_1438
IMG_1440
IMG_1443
IMG_1444
IMG_1451
IMG_1454
IMG_1457
IMG_1458
IMG_1460
IMG_1462
IMG_1463
IMG_1466
IMG_1468
IMG_1471
IMG_1473
IMG_1478
IMG_1484
IMG_1489
IMG_1492
IMG_1495
IMG_1501
IMG_1504
IMG_1511
IMG_1512
IMG_1519
IMG_1521
IMG_1522
IMG_1525
IMG_1526
IMG_1535
IMG_1536
IMG_1539
IMG_1542
IMG_1543
IMG_1545
IMG_1546
IMG_1548
IMG_1552
IMG_1556
IMG_1558
IMG_1560
IMG_1562
IMG_1568
IMG_1569
IMG_1571
IMG_1572
IMG_1576
IMG_1577
IMG_1579
IMG_1585
IMG_1588
IMG_1589
IMG_1600
IMG_1604
IMG_1608
IMG_1620

ภาพกิจกรรมฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ

IMG_1826
IMG_1830
IMG_1833
IMG_1836
IMG_1837
IMG_1838
IMG_1840
IMG_1841
IMG_1844
IMG_1846
IMG_1848
IMG_1850
IMG_1851
IMG_1853
IMG_1854
IMG_1855
IMG_1857
IMG_1859
IMG_1860
IMG_1862
IMG_1864
IMG_1865
IMG_1868
IMG_1870
IMG_1871
IMG_1875
IMG_1877
IMG_1881
IMG_1887
IMG_1891
IMG_1894
IMG_1899
IMG_1901
IMG_1903
IMG_1904
IMG_1905
IMG_1910
IMG_1914
IMG_1915
IMG_1916
IMG_1918
IMG_1920
IMG_1923
IMG_1930
IMG_1931
IMG_1934
IMG_1939
IMG_1944
IMG_1949
IMG_1951
IMG_1954
IMG_1955
IMG_1956
IMG_1958
IMG_1960
IMG_1963
IMG_1964
IMG_1965
IMG_1968
IMG_1973
IMG_1974
IMG_1980
IMG_1981
IMG_1986
IMG_1988
IMG_1990
IMG_1991
IMG_1993
IMG_1995
IMG_1999
IMG_2000
IMG_2001
IMG_2004
IMG_2010
IMG_2012
IMG_2016
IMG_2017
IMG_2019
IMG_2020
IMG_2021
IMG_2022
IMG_2026
IMG_2028
IMG_2030
IMG_2032
IMG_2033
IMG_2035
IMG_2036
IMG_2038
IMG_2040
IMG_2041
IMG_2046
IMG_2050

ภาพกิจกรรม มอบรางวัล

IMG_2055
IMG_2056
IMG_2058
IMG_2059
IMG_2060
IMG_2063
IMG_2067
IMG_2072
IMG_2075
IMG_2089
IMG_2106
IMG_2129
IMG_2176
IMG_2213
IMG_2217
IMG_2228
IMG_2265
IMG_2285
IMG_2294
IMG_2349
IMG_2384
IMG_2392
IMG_2399
IMG_2405
IMG_2434
IMG_2458
IMG_2462
IMG_2470
IMG_2504
IMG_2525
IMG_2530
IMG_2538
IMG_2543
IMG_2586
IMG_2613
IMG_2620
IMG_2631
IMG_2638
IMG_2645
IMG_2693
IMG_2712
IMG_2715
IMG_2727
IMG_2729
IMG_2739
IMG_2787
IMG_2810
IMG_2815
IMG_2825
IMG_2829
IMG_2874
IMG_2906
IMG_2909
IMG_2919
IMG_2926
IMG_2978
IMG_3011
IMG_3012
IMG_3023
IMG_3029
IMG_3036
IMG_3040
th ไทย
X