• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 ระดับภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน  ดังรายการต่อไปนี้

การแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3  ระดับภาคกลาง เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ จังหวัดนครปฐม

ผลการแข่งขัน

 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
  ช่วงชั้นที่ 2       เจษฎ์                จณะวัตร            Y.6/4   รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน
  ช่วงชั้นที่ 3        อินทัช              วิศรุตพงษ์         Y.9/1   รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง
 2. การแข่งขันSpelling Bee
  ช่วงชั้นที่ 1       กรชนก            สุทธิจิตรานนท์   Y.3/2    รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง
  ช่วงชั้นที่ 2       วรรษิษฐ์            ไชยนันทน์        Y.6/6    รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง
  กลุ่มภาษาอังกฤษฝึกซ้อมและดูแลโดย Robert Goulee / Mr. Joe Burman / มิสรฐา สุพัฒผล
 3. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
  ช่วงชั้นที่ 2       1.ธัญชนก         ชโยเลิศศิริ        Y.4/6    รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน
                         2.สาธิดา           จูมงคลสุข         Y.6/5    รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน
  ช่วงชั้นที่ 3       1.เป้ย หรู          เสิน                   Y.7/2    รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง
                         2.คณิศร            วู                      Y.7/4    รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง
  ฝึกซ้อมและดูแลโดย Ms. Xuan Pu / มิสนลัทพร แก้วประทุมรัสมี
 4. คัดลายมือภาษาไทย
  ช่วงชั้นที่ 3      วิศัลย์ศยา          สหกิจภิญโญ        Y.9/3    รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง
  ฝึกซ้อมและดูแลโดย ม.สามชัย  คงสมนึก
 5. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
  ช่วงชั้นที่ 1      ปิยธิดา              ธนานุภัทร            Y.3/5    รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง
  ฝึกซ้อมและดูแลโดย มิสวรัณยา  พัฒนะ
 6. ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)
  ประถมศึกษา    ธัญศิษฐ์            เบญจธัญจวัฒน์    Y.5/1    รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง
  ฝึกซ้อมและดูแลโดย มิส.สุภธีรา ค่อยประเสริฐ
 7. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
  ช่วงชั้นที่ 2       เตชิษ      ธนธรรมสุนทร                Y.5/5   รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

 

1
2
3
หน้า3
หน้า4
หน้า5
หน้า6
หน้า7
หน้า8
หน้า9
หน้า11
หน้า12
th ไทย
X