• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การเรียนคำสอนของนักเรียนคาทอลิก

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 งานอภิบาลได้จัดให้มีการเรียนคำสอนของนักเรียนคาทอลิก ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธา และความรู้ให้กับผู้เรียนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ครูผู้สอนมีทั้งหมด 3ท่าน คือ ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ มาสเตอร์จตุพร ฝากพืช และมาสเตอร์นริศ ศรีอ่อนสถานที่ในการเรียนของชั้นประถมศึกษา คือ Ave MariaBuilding และสถานที่ในการเรียนของชั้นมัธยมศึกษา คือ Regina CoeliBuilding

กิจกรรมในชั้นเรียนมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น สื่อวีดีทัศน์ หนังสือคำสอน และกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ ศีลศักดิ์สิทธิ์ และวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น นักเรียนให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจกับเนื้อหาการเรียน ทุกครั้งจะมีการสวดภาวนาก่อนเรียนและหลังเรียนจบ เสมอ

IMG_9340
IMG_9341
IMG_9342
IMG_9343
IMG_9344
IMG_9346
IMG_9348
IMG_9349
IMG_9350
IMG_9351
IMG_9352
IMG_9354
IMG_9356
IMG_9357
IMG_9359
IMG_9360
IMG_9363
IMG_9370
IMG_9371
IMG_9373
IMG_9374
IMG_9376
IMG_9378
IMG_9384
IMG_9385
IMG_9386
IMG_9389
IMG_9392
IMG_9395
IMG_9396
IMG_9397
IMG_9398
IMG_9399
th ไทย
X