• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำและการฝึกซ้อมนักกีฬาสัปดาห์แรก

Friday, May 18, 2018

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬาและสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และการฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำของชมรมกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีครูผู้สอน จำนวน 4 ท่าน มาสเตอร์สิชล  เชี่ยนมั่น ,มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  ทวีโคตร, มิสอรนรินทร์  นำผล ,มิสภวรัญชน์  ชมศิริวัฒน์, และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในสระว่ายน้ำ มาสเตอร์มานพ  กลิ่นชื่น และมิสเยาวลักษณ์  โตประทีป ซึ่งในสัปดาห์แรกจะเป็นการปฐมนิเทศนักเรียนเรื่องกฏ ระเบียบ มารยาทในการใช้สระว่ายน้ำ หลักเกณฑ์การให้คะแนนและในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีนักกีฬาว่ายน้ำ รวมทั้งสิ้น 44 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 33 คน นักกีฬาหญิง 11 คน ฝึกสอนโดย มาสเตอร์สิชล   เชี่ยนมั่น การฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำเป็นไปตามระบบโปรแกรม Endurance / การฝึกโยคะ/ การฝึกสมรรถภาพบก

ทั้งนี้ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ ทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ในปีการศึกษา2561นี้ และตลอดไป

IMG_9864
IMG_9590
IMG_9596
IMG_9601
IMG_9606
IMG_9618
IMG_9628
IMG_9641
IMG_9643
IMG_9647
IMG_9650
IMG_9651
IMG_9662
IMG_9664
IMG_9669
IMG_9671
IMG_9676
IMG_9679
IMG_9682
IMG_9687
IMG_9692
IMG_9694
IMG_9706
IMG_9712
IMG_9720
IMG_9742
IMG_9747
IMG_9751
IMG_9755
IMG_9757
IMG_9767
IMG_9798
IMG_9815
IMG_9817
IMG_9819
IMG_9830
IMG_9842
IMG_9852
IMG_9854
IMG_9861
IMG_9862
th ไทย
X