• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ Y.5

การเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการเรียนเรื่องการเกษตร คุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน แต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานเรื่องการเกษตร โดยการค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพ, Internet หรือจากการสอบถาม-สัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ด้านการเกษตร ฯลฯ

โดยมีเวลา 1 สัปดาห์ ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเตรียมการนำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเกษตร ที่แต่ละกลุ่มได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้มา โดยครูจะค่อยเสริม-เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจ และสอดแทรกข้อมูลต่างๆ ที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยในการเนื้อหาการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรที่สูงสุด

ผลที่ได้รับจากการทำงานกลุ่มเรื่องการเกษตร โดยรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ มีความตั้งใจในการทำงาน มีการช่วยเหลือ จัดสรรงานของแต่ละคนในทีมอย่างมีระบบ พร้อมทั้งมีการนำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้าหาข้อมูลในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี พร้อมเพรียง ของการทำงานกลุ่ม ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก

IMG-7300
IMG-7302
IMG-5577
IMG-5578
IMG-5580
IMG-5581
IMG-5589
IMG-5590
IMG-5592
IMG-5594
IMG-5595
IMG-5597
IMG-6188
IMG-6189
IMG-6191
IMG-6193
IMG-6195
IMG-6196
IMG-6198
IMG-6199
IMG-6244
IMG-6246
IMG-6248
IMG-6250
IMG-6251
IMG-6904
IMG-6906
IMG-6909
IMG-6911
IMG-6912
IMG-6913
IMG-7080
IMG-7081
IMG-7082
IMG-7084
IMG-7085
IMG-7088
IMG-7090
IMG-7092
IMG-7295
IMG-7297
th ไทย
X