• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

08 Oct

การเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Y.3 และ Y.5

               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในทุก ๆ ระดับชั้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง มารยาทไทย โดยบูรณาการร่วมกับวิชาหน้าที่พลเมือง ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมารยาทไทยอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นคนไทย ทั้งการไหว้ การกราบ การพูดจา และการมีกิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนน้อม ซึ่งนักเรียนจะต้องนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความเคยชินและถูกต้อง

             กิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ การกราบ การไหว้ บุคคลในระดับต่าง ๆ โดยให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียน และผลัดเปลี่ยนกันคณะกรรมการให้คะแนน ช่วยกันเสนอข้อคิดเห็น ข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงของเพื่อน เพื่อเป็นการฝึกมารยาทในการพูด การฟัง การชื่นชมและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

            นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุดจากการให้คะแนนและข้อคิดเห็นของเพื่อน ๆ จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วม “กิจกรรมประกวดมารยาทไทย” ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อไป

มิสอัญชลี  ศรีสุวรรณ์  ผู้เขียนข่าว

495462
495463
495464
495465
495466
495467
495468
495469
495469_1
495470
495471
495472
495473
495474
495475
495476
495477
495478
495479
495480
495481
495482
495483
495484
495485
495486
495487
th ไทย
X