• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

16 Sep

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เรียนรู้เรื่องคำคล้องจองเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจเรื่องคำขวัญและคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเกมต่อคำคล้องจองเพื่อทำให้เกิดความน่าสนใจและความสนุกสนานในระหว่างเรียน

ผลจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องคำคล้องจองที่ดีขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นผลที่ได้เพิ่มเติมมานอกเหนือจากการเรียนรู้ด้านวิชาการและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันต่อไป

มิสปิยาภรณ์  แสนแสง  ผู้เขียนข่าว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
th ไทย
X