• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียนพระราชทาน

ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน ฝ่ายกิจการนักเรียนได้มีการจัดเตรียม และฝึกซ้อม นายนพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ นักเรียนชั้น Y.12/1 เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ขอขอบคุณภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุปผา และคณะครู และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นอย่างดี เพื่อเข้ารับการประเมินในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นี้

DSC05699
DSC05703
DSC05705
DSC05708
DSC05710
DSC05711
DSC05713
DSC05716
DSC05720
DSC05722
DSC05724
DSC05725
22CCA8ED-56CA-4805-873D-2668CAD7CFAB
6D8081DA-9167-4819-8C5E-4A31CC9C2D36
5EA2B5D2-11FD-493C-A122-551D5D3CF5BD
FBD6B8A5-30EF-4EBD-BE7B-0CBA384D02F9
E584C3C3-FD52-424E-9930-7D6273854E00
33DF202F-3E2E-403D-82E7-93D405FF7EBA
98E729D2-FDFC-4859-A36A-B938C7E435CD
57ED040B-A63F-4B55-829A-F27041E55060
FEE72480-C709-4737-86E6-FD25D690CB9F
A7F43CAB-296A-4E3B-9C00-565CE90B6564
A02005B4-80ED-4A72-AB75-663511DA7B26
3BC7E521-4508-4869-98B6-DEE26194EE10
C47C235F-F755-4785-9C5E-84D8794788FB
0C6F0F99-069F-4E5F-9D9D-E8CC55CB3767
4FDADD9E-A00C-401F-A2F2-308B3CF7BFCA
7C5ECAAF-2750-4DCD-A63A-3796D6A92043
C596D7FE-17B0-46CF-8BC7-933C2DC17346
th ไทย
X