• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

การเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

25 สิงหาคม 2561 แข่งขันระดับประถมศึกษา

26 สิงหาคม 2561 แข่งขันระดับมัธยมศึกษา

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

ระดับประถมต้น

1. เด็กชายชญานนท์ อำมฤคโชค

2. เด็กชายทรรศน์เทพ ศิลปานันทกุล

3. เด็กชายธีรทัศน์ หงษ์คณาน

4. เด็กชายปรมะ คงชัย

5. เด็กชายศรัณยพงศ์ พวงพิกุล

ระดับประถมปลาย

1.  เด็กหญิงขวัญปวีณ์ บุญญกนก

2. เด็กชายจุลเทพ ศิลปานันทกุล

3. เด็กชายเจษฎ์ จณะวัตร

4. เด็กหญิงอักษร ชวลิตานนท์

5. เด็กหญิงฐิตินันท์ มานะไชยรักษ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. เด็กชายเป็นเอก  วิสุทธิกุลพาณิชย์

2. เด็กชายปวิช  ไชยทองดี

3. เด็กชายชลัฐศร  ตันติยมาศ

4. เด็กหญิงธนชล  ชนะหุตานนท์

5. เด็กหญิงลลดา  ไทยแหลมทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นายธีรัตม์  สุริยประภาดิลก

2. นายคณิน  เวชธเนศ

3. นายเมธิส  ธัญญเจริญอนุกูล

4. นายวรเมธ มหาวาณิชกิจ

5. นางสาวสรชา ศักดิ์สิทธิ

ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ 

1. เด็กหญิงอักษร ชวลิตานนท์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย เป็นลำดับที่ 15 พร้อมเหรียญรางวัล และทุนการศึกษาจำนวน 1000 บาท

2. เด็กหญิงฐิตินันท์ มานะไชยรักษ์ ได้รับเกียรติบัตร คะแนนผ่านเกณฑ์ เป็นลำดับที่ 61

คุณครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ 

มิสอัญชลี ศรีสุวรรณ์

มิสวรันต์ภรณ์ คำตา

ม.อมรพงศ์ สุขเสน

มิสชลิตา จินันทุยา

???? ฐศาสตร์เพชรฯ2018_180917_0018
???? ฐศาสตร์เพชรฯ2018_180917_0039
???? ฐศาสตร์เพชรฯ2018_180917_0041
???? ฐศาสตร์เพชรฯ2018_180917_0042
???? ฐศาสตร์เพชรฯ2018_180917_0056-1
???? ฐศาสตร์เพชรฯ2018_180917_0056
???? ฐศาสตร์เพชรฯ2018_180917_0057
th ไทย
X