• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น Year 6 ประจำปีการศึกษา2562

ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ.2562 ลูกเสือและเนตรนารี สามัญระดับชั้นYear 6 ทำการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ณ ห้องประชุม Multi-Purpose อาคาร The Trinity

ซึ่งการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

2.เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญได้ฝึกทักษะชีวิต ความมีระเบียบและการอยู่ร่วมกัน

3.เพื่อฝึกทักษะลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือเอก ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นYear 6

 ลูกเสือและเนตรนารี ได้เข้ากิจกรรมเป็นฐานการสันทนาการการแสดงรอบกองไฟและการเดินทางไกล โดยมี มาสเตอร์ บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร งานลูกเสือฝ่ายกิจการนักเรียน  และคุณครูระดับชั้น ชั้นYear 6 เป็นครูผู้ดูแล และลูกเสือกองร้อยพิเศษ ทั้งนี้การอยู่ค่ายพักแรม ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนวินัย ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน

DSC_4000
DSC_4021
DSC_4009
DSC_4008
DSC_4017
DSC_4035
DSC_4030
DSC_4038
DSC_4040
DSC_4047
DSC_4049
DSC_4053
DSC_4052
DSC_4064
DSC_4076
DSC_4072
DSC_4085
DSC_4056
DSC_4086
DSC_4094
DSC_4095
DSC_4103
DSC_4105
DSC_4107
DSC_4110
DSC_4112
DSC_4119
DSC_4125
DSC_4132
DSC_4134
DSC_4135
DSC_4138
DSC_4141
DSC_4144
DSC_4148
DSC_4154
DSC_4156
DSC_4160
DSC_4158
DSC_4169
DSC_4171
DSC_4177
DSC_4173
DSC_4200
DSC_4192
DSC_4188
DSC_4209
DSC_4218
DSC_4222
DSC_4228
DSC_4278
DSC_4277
DSC_4272
DSC_4269
DSC_4273
DSC_4261
DSC_4288
DSC_4306
DSC_4311
DSC_4327
DSC_4333
DSC_4349
DSC_4384
DSC_4442
DSC_4469
DSC_4477
DSC_4484
DSC_4487
DSC_4493
DSC_4495
DSC_4497
DSC_4498
DSC_4500
DSC_4509
DSC_4516
DSC_4519
DSC_4533
DSC_4529
DSC_4525
DSC_4524
DSC_4565
DSC_4567
DSC_4569
DSC_4573
DSC_4614
DSC_4606
DSC_4633
DSC_4638
DSC_4660
DSC_4679
DSC_4714
DSC_4700
DSC_4732
DSC_4740
DSC_4772
DSC_4758
DSC_4764
DSC_4783
DSC_4801
DSC_4808
th ไทย
X