• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น Year 4-5 ประจำปีการศึกษา2562

ด้วยงานลูกเสือ สังกัดฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรม Day  Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญระดับชั้น Y.4 -5 ขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน พ.ศ.2562  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอยู่ค่ายพักแรม ณ ห้องประชุม Multi-Purpose อาคาร The Trinity ซึ่งการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ข้อ 273-279
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น Y.4 และ Y.5 ได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิต ความมีระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
  3. เพื่อฝึกทักษะทางลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือตรี ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น Y.4 และหลักสูตรลูกเสือโทให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญชั้น Y.5

ลูกเสือและเนตรนารี ได้เข้ากิจกรรมเป็นฐาน, การสันทนาการ, วิชาชาวค่าย (ทำอาหาร) ,การแสดงรอบกองไฟ, และการเดินทางไกล โดยมี มาสเตอร์ บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร งานลูกเสือฝ่ายกิจการนักเรียน  และคุณครูระดับชั้น ชั้นYear 4  และ Year 5 เป็นครูผู้ดูแล และลูกเสือกองร้อยพิเศษ ทั้งนี้การอยู่ค่ายพักแรม ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนวินัย ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน และในช่วงพิธีปิดได้รับเกียรติจากภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัลต่างๆให้กับลูกเสือ-เนตรนารี และได้กล่าวให้โอวาท เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

DSC_3415
DSC_3418
DSC_3420
DSC_3423
DSC_3424
DSC_3428
DSC_3456
DSC_3451
DSC_3453
DSC_3454
DSC_3431
DSC_3437
DSC_3436
DSC_3433
DSC_3442
DSC_3438
DSC_3443
DSC_3447
DSC_3463
DSC_3467
DSC_3569
DSC_3570
DSC_3574
DSC_3578
DSC_3579
DSC_3580
DSC_3585
DSC_3586
DSC_3587
DSC_3589
DSC_3590
DSC_3591
DSC_3592
DSC_3593
DSC_3594
DSC_3595
DSC_3596
DSC_3529
DSC_3531
DSC_3534
DSC_3537
DSC_3539
DSC_3541
DSC_3542
DSC_3544
DSC_3546
DSC_3548
DSC_3551
DSC_3554
DSC_3555
DSC_3557
DSC_3561
DSC_3564
DSC_3566
DSC_3518
DSC_3519
DSC_3522
DSC_3523
DSC_3527
DSC_3528
DSC_3476
DSC_3482
DSC_3484
DSC_3487
DSC_3489
DSC_3492
DSC_3493
DSC_3496
DSC_3497
DSC_3500
DSC_3501
DSC_3502
DSC_3503
DSC_3505
DSC_3507
DSC_3509
DSC_3510
DSC_3511
DSC_3512
DSC_3513
DSC_3514
DSC_3517
DSC_3655
DSC_3656
DSC_3691
DSC_3686
DSC_3688
DSC_3671
DSC_3657
DSC_3658
DSC_3659
DSC_3660
DSC_3662
DSC_3689
DSC_3674
DSC_3701
DSC_3676
DSC_3682
DSC_3696
DSC_3687
DSC_3692
DSC_3695
DSC_3698
DSC_3615
DSC_3613
DSC_3612
DSC_3611
DSC_3608
DSC_3607
DSC_3605
DSC_3604
DSC_3603
DSC_3602
DSC_3601
DSC_3599
DSC_3598
DSC_3597
DSC_3626
DSC_3622
DSC_3620
DSC_3619
DSC_3618
DSC_3617
DSC_3842
DSC_3843
DSC_3845
DSC_3846
DSC_3847
DSC_3848
DSC_3850
DSC_3851
DSC_3852
DSC_3853
DSC_3854
DSC_3857
DSC_3861
DSC_3707
DSC_3708
DSC_3709
DSC_3710
DSC_3711
DSC_3712
DSC_3717
DSC_3719
DSC_3725
DSC_3726
DSC_3730
DSC_3732
DSC_3733
DSC_3734
DSC_3736
DSC_3739
DSC_3742
DSC_3745
DSC_3746
DSC_3752
DSC_3754
DSC_3755
DSC_3756
DSC_3757
DSC_3758
DSC_3761
DSC_3762
DSC_3763
DSC_3765
DSC_3766
DSC_3768
DSC_3769
DSC_3771
DSC_3772
DSC_3773
DSC_3776
DSC_3777
DSC_3779
DSC_3781
DSC_3782
DSC_3783
DSC_3784
DSC_3785
DSC_3787
DSC_3788
DSC_3789
DSC_3790
DSC_3791
DSC_3796
DSC_3797
DSC_3798
DSC_3799
DSC_3800
DSC_3803
DSC_3804
DSC_3805
DSC_3808
DSC_3810
DSC_3812
DSC_3813
DSC_3816
DSC_3818
DSC_3819
DSC_3821
DSC_3822
DSC_3823
DSC_3825
DSC_3826
DSC_3827
DSC_3828
DSC_3829
DSC_3830
DSC_3831
DSC_3832
DSC_3833
DSC_3834
DSC_3838
DSC_3839
DSC_3841
DSC_3637
DSC_3628
DSC_3638
DSC_3629
DSC_3631
DSC_3633
DSC_3634
DSC_3635
DSC_3639
DSC_3640
DSC_3642
DSC_3643
DSC_3644
DSC_3653
DSC_3646
DSC_3647
DSC_3648
DSC_3651
DSC_3652
DSC_3920
DSC_3921
DSC_3925
DSC_3926
DSC_3927
DSC_3928
DSC_3933
DSC_3934
DSC_3937
DSC_3938
DSC_3939
DSC_3940
DSC_3941
DSC_3942
DSC_3943
DSC_3944
DSC_3945
DSC_3946
DSC_3947
DSC_3950
DSC_3951
DSC_3952
DSC_3865
DSC_3868
DSC_3870
DSC_3872
DSC_3874
DSC_3875
DSC_3877
DSC_3887
DSC_3891
DSC_3892
DSC_3897
DSC_3898
DSC_3899
DSC_3902
DSC_3903
DSC_3906
DSC_3911
DSC_3917
DSC_3998
DSC_3955
DSC_3962
DSC_3965
DSC_3968
DSC_3970
DSC_3972
DSC_3974
DSC_3976
DSC_3977
DSC_3980
DSC_3981
DSC_3983
DSC_3985
DSC_3989
DSC_3990
DSC_3991
DSC_3994
DSC_3995
th ไทย
X