• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

19 Aug

การอบรมในหัวข้อ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. และโรงเรียน

ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดให้มีการอบรม ในหัวข้อ     การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. และโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นำโดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และอาจารย์ดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity โดยในการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่คุณครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของมูลนิธิฯ

ก่อนเริ่มการอบรมภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ได้ให้ข้อคิด กำลังใจกับคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อเตรียมตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมในครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปร่วมกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป งานประกันคุณภาพ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ขอขอบพระคุณภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ, ภราดศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ, ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ, อาจารย์ดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ, คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมในอบรมในครั้งนี้ ขอแม่พระอัสสัมชัญและนักบุญหลุย์ มารี ประทานพระพรอันเต็มเปี่ยมมายังท่านทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ด้วย

DSC_1097
DSC_1109
DSC_1112
DSC_1153
DSC_1150
DSC_1145
DSC_1158
DSC_1138
DSC_1116
DSC_1157
DSC_1156
DSC_1142
DSC_1134
DSC_1131
DSC_1126
DSC_1121
DSC_1118
DSC_1105
DSC_1100
DSC_1084
DSC_1196
DSC_1195
DSC_1191
DSC_1171
DSC_1205
DSC_1212
DSC_1214
DSC_1230
DSC_1223
th ไทย
X