• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการ Bangchak Green Blood 2018

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้พานักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “คิดเล่นๆ เป็นจริงได้” (Smart Consumption, It’s possible) ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของนวัตกรรม Bi eco: แก้วเปลี่ยนโลก พร้อมรับคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข โดยนวัตกรรม Bi eco: แก้วเปลี่ยนโลก เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้แก้วพลาสติกชีวภาพ ชนิด PLA เพื่อนำแก้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) โดยเปลี่ยนจากแก้วพลาสติกธรรมดาให้กลายเป็นกระถางต้นไม้ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับในครั้งนี้กลับมาพัฒนานวัตกรรมและสื่อเพื่อส่งเข้าประกวดต่อไป

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม

  1. นางสาวชนัญชิดา อารยอสนีID 534 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
  2. นางสาวสรชาศักดิ์สิทธิกรID 1041 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
  3. นางสาวปวริศา กอจิตตวนิจ ID 1033 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
  4. นางสาวณภัทร์ สัจจะรัตนะโชติ ID 1028 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ครูผู้ควบคุมทีม

  1. ม.อมรพงศ์ สุขเสน
  2. มิสชลิตา จินันทุยา
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
th ไทย
X