• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดหทัยนเรศวร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Wednesday 11th October 2017

ในวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดหทัยนเรศวร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นำโดยภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน, ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ, ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นเวลา 2 วัน ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การเดินจงกรม, การนั่งสมาธิ, ฟังการบรรยายธรรม, การสวดมนต์ไหว้พระ, ฟังเทศน์, ใส่บาตรตอนเช้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมนั้น ตระหนักถึงการดำรงชีวิตในแต่ละวัน รวมถึงการทำงาน อย่างมีสติ

IMG_2032
IMG_2045
IMG_2044
IMG_2043
IMG_2042
IMG_2041
IMG_2040
IMG_2039
IMG_2038
IMG_2037
IMG_2036
IMG_2035
IMG_2034
IMG_2033
IMG_2047
IMG_2048
IMG_2049
IMG_2050
IMG_2051
IMG_2052
IMG_2053 (1)
IMG_2053
LRG_DSC00208
LRG_DSC00211
LRG_DSC00219
LRG_DSC00222
LRG_DSC00228
LRG_DSC00230
LRG_DSC00231
LRG_DSC00238
LRG_DSC00254
LRG_DSC00284
LRG_DSC00285
LRG_DSC00286
LRG_DSC00287
LRG_DSC00288
LRG_DSC00290
LRG_DSC00292
LRG_DSC00297
LRG_DSC00299
LRG_DSC00300
LRG_DSC00314
LRG_DSC00322
LRG_DSC00325
LRG_DSC00327
LRG_DSC00330
LRG_DSC00332
LRG_DSC00333
LRG_DSC00348
LRG_DSC00352
LRG_DSC00359
LRG_DSC00362
LRG_DSC00363
LRG_DSC00366
LRG_DSC00367
LRG_DSC00369
LRG_DSC00371
th ไทย
X