• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การอบรมครูและบุคลากร “วิธีปฏิบัติตนและวิธีป้องกันให้รู้เท่าทันโควิด 19” จากพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เชิญคุณหมอนิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการพยาบาล และทีมงาน จากโรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้บรรยาย และให้ความรู้เรื่องโรคไวรัสโคโรนา 2019

  • นิยามผู้ป่วยและผู้สัมผัส
  • การเตรียมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
  • กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคเมื่อเปิดการเรียนการสอน
  • การทำความสะอาด
  • กิจกรรมเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน
  • การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสไม่มีอาการ (High risk contact)

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษต้องขอขอบพระคุณ คุณหมอนิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้ช่วย และทีมงาน  เป็นอย่างมากให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับครูและบุคลากรในครั้งนี้

DSC_9837
DSC_9838
DSC_9839
DSC_9840
DSC_9841
DSC_9842
DSC_9843
DSC_9844
DSC_9845
DSC_9847
DSC_9848
DSC_9849
DSC_9852
DSC_9853
DSC_9856
DSC_9859
DSC_9861
DSC_9865
DSC_9870
DSC_9876
DSC_9877
DSC_9880
DSC_9882
DSC_9883
DSC_9886
DSC_9887
DSC_9888
DSC_9890
DSC_9891
DSC_9893
DSC_9896
DSC_9898
DSC_9901
DSC_9908
DSC_9910
th ไทย
X