• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

05 Oct

การอบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (Actives Learning)

โรงเรียนอัสชัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ส่ง มิสสุวารี แซ่โง้ว ครูคอมพิวเตอร์ และมิสนันทพร บุญเจริญ ครูศิลปะ เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (Actives Learning) ที่จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

การอบรมครั้งนี้มีโรงเรียนเอกชนส่งครูผู้สอนและผู้บริหารเข้าอบรมจำนวน 130 แห่งจากทั่วประเทศ การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนลงมือทำ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะและให้คำแนะนำ ครูทั้งสองได้เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Actives Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Steps การประเมินสภาพจริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Assessments is for Learning: A if L) ให้ตรงตามมาตฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เทคนิคการตั้งคำถาม (5W+H) การออกแบบการเรียนรู้ตามแผน Backward Design และ ฝึกปฏิบัติการด้วยกิจกรรม Professional learning community: PLC โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ อ.บัณฑิตย์ คงศักดิ์ไพบูลย์ ผศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล  ผศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 และเทคนิควิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับครูในโรงเรียนต่อไป

1570266004414
E4E34220-9C12-41C8-93DB-6BC44B529ED6
316E295D-8726-4CDB-9B82-FE5C5D7DD17E
D3D3882F-9BD9-46F8-84A3-565A0AB90A7D
8C28A79D-EF06-4125-9CD5-E0D6A13EE8F7
39333FF9-7548-4BB1-B08B-7C6B75B289A3
5A72DF6D-D912-499E-9515-1A03B5754F70
th ไทย
X