• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” 

              ในวันพฤหัสบดีที่ 10  พฤษภาคม 2561    โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดยท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดา ดร. พิสูตร  วาปีโส  และหัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับครูผู้สอนไทย เรื่อง “การอบรมพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ณ ห้องประชุม Multi Purpose  ชั้น 1  อาคาร The Trinity โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูในด้านการวัดประเมินผล  กล่าวคือ ครูสามารถวัดและประเมินผลนักเรียนเป็นไปตามตัวชี้วัดและมาตรฐานที่คาดหวัง  

               นอกจากนี้ การอบรมยังเน้นให้ครูมีการพัฒนาการทดสอบให้เป็นไปตามแนวทางของ PISA  นั่นคือ การประเมิน การรู้เรื่อง (Literacy)  โดยเน้นที่ความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง เน้น “ฐานราก” ที่มั่นคง  เพื่อให้เป็นผู้เรียนสามารถรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

                 ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล คุณลำไย สนั่นรัมย์   ซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ และเป็นคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ PISA ( Program for International Student Assessment )ของสมาคม OECD และยังมีวิทยากรอีก 3 ท่านช่วยอบรมกลุ่มย่อยแยกตามกลุ่มสาระฯ  ในช่วง Workshop ได้แก่ ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   คุณชัยรัตน์  โตศิลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ          ( องค์การมหาชน )  รศ.ดร. สุเทพ อ่วมเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดปีการศึกษา   ตามนโยบายของโรงเรียนได้จัดขึ้นทุกปีโดยมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เขียนข่าวโดย มิสสิริพร  ศรีสมวงษ์ 

IMG_5337
IMG_5338
IMG_5339
IMG_5341
IMG_5342
IMG_5344
IMG_5345
IMG_5348
IMG_5349
IMG_5350
IMG_5351
IMG_5352
IMG_5353
IMG_5355
IMG_5356
IMG_5357
IMG_5358
IMG_5360
IMG_5427
IMG_5429
IMG_5430
IMG_5556
IMG_5557
IMG_5558
IMG_5560
IMG_5562
th ไทย
X