• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561”

ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยสำนักผู้อำนวยการ งานนโยบายและแผน ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อวางแผนและพัฒนาการจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนและนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิ ฯ โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาและได้ให้ความรู้ด้านการพัฒนาการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลคยุคปัจจุบันซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก มาสเตอร์ กฤตภาส เสมอพิทักษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้วิธีการเขียนแผนงาน/โครงการที่ถูกต้อง และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้การจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

DSC_9603
DSC_9604
DSC_9607
DSC_9610
DSC_9612
DSC_9613
DSC_9615
DSC_9620
DSC_9623
DSC_9625
DSC_9639
DSC_9644
DSC_9645
DSC_9646
DSC_9647
DSC_9648
DSC_9653
DSC_9654
DSC_9658
th ไทย
X