• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การสอบคัดเลือกลูกเสือ-เนตรนารีเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24

ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ส่งผู้แทนลูกเสือกองร้อยพิเศษจำนวน 2 นาย คือ
1. ลญ.เปนเอก วิสุทธิกุลพาณิชย์
2. ลญ.พชร  เสริมพรวิวัฒน์
เป็นผู้แทนของโรงเรียนเข้าร่วมการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ประเภทภาษาอังกฤษ ในโครงการสอบคัดเลือลูกเสือ-เนตรนารีเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในการสอบครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทภาษาอังกฤษ และประเภททักษะลูกเสือ โดยมีผู้สมัครสอบจากสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ สถานศึกษาละ 2 คน รวมกว่า 300 คน ในรอบการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นี้จะคัดเลือกประเภทภาษาอังกฤษให้เหลือ 40 คน และประเภททักษะทางลูกเสือให้เหลือ 50 คน และนำทั้ง 90 คนไปเข้าค่ายร่วมกันเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 36 คน เดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 24 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะประกาศผลการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคมนี้

IMG_9392
IMG_9393
IMG_9394
IMG_9395
IMG_9397
IMG_9399
IMG_9401
IMG_9406
IMG_9411
IMG_9415
IMG_9416
IMG_9417
IMG_9418
IMG_9425
IMG_9427
IMG_9429
th ไทย
X