• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การสอน Afterschool Art&craft Year 1

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 การเรียน After school (Art & Craft) Y.1 เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะในเรื่องการเป่าสี ในขั้นแรกให้นักเรียนลากเส้นตามลายเส้นที่เตรียมไว้ให้สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนักเรียนสามารถร่างเส้นภาพเติมจากภาพต้นแบบได้ โดยให้เว้นบริเวณของเส้นผมไว้เพื่อที่จะใช้เทคนิคการเป่าสีมาสร้างสรรค์ในผลงานให้เป็นเส้นผม การสร้างสรรค์งานครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สี การผสมให้เป็นสีต่างๆตามที่นักเรียนต้องการ และได้สร้างสรรค์งานศิลปะจากการเป่าสีเพื่อให้เป็นเส้นผม โดยนักเรียนมีความสนุกสนานในการสร้างสรรค์งาน อาจมีความผิดพลาดในการเป่าสีอยู่บ้างเนื่องจากไม่เป็นไปตามที่นักเรียนวางแผนไว้ แต่นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ พยายามในการปฏิบัติชิ้นงานนี้เป็นอย่างมาก

เขียนข่าวโดย มาสเตอร์ปรมาณู มาลาแวจันทร์

20190809_161938
20190809_161904
20190809_161909
20190809_161914
20190809_161919
20190809_161922
th ไทย
X