• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การวัดเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือ ปีการศึกษา 2561

ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดให้มีการวัดเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อทำการตัดเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องแบบลูกเสือให้กับนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าที่เปลี่ยนช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนมาวัดเครื่องแบบจำนวน  105   คน โดยมีนักเรียนใหม่  21  คนและนักเรียนเก่า 84   คน

ทั้งนี้นักเรียนที่ยังไม่ได้มาวัดเครื่องแบบสามารถมาวัดเครื่องแบบได้ที่ห้อง Stationery ได้ตั้งแต่วันที่ 12   มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

*หมายเหตุ  รับเครื่องแบบได้ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561

 

IMG_6939
IMG_6942
IMG_6951
IMG_6952
IMG_6955
IMG_6958
IMG_6960
IMG_6963
IMG_6967
IMG_6981
IMG_6994
IMG_6998
IMG_6999
IMG_7002
IMG_7008
IMG_7011
IMG_7051
IMG_7066
IMG_7082
th ไทย
X