• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 16 ได้กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารชั่นปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2561 ในผลัดที่ 1 ห้วงวันที่ 7 ถึง 11 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ฝึกภาคสนามสวนป่าเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยทางโรงเรียนได้มอบหมายให้มาสเตอร์บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร ครูงานรักษาดินแดน/หัวหน้าช่วงชั้นที่ 4 เดินทางไปดูแลนักศึกษาวิชาทหารตลอดการฝึกภาคสนามในครั้งนี้

IMG_9446

IMG_9447

th ไทย
X