• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

การฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

มาสเตอร์สามชัย  คงสมนึก  คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันทักษะ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขัน ได้แก่

1. เด็กหญิงสรชา ศักดิ์สิทธิกร Year 9/3

2. เด็กหญิงปวริศา กอจิตตวนิจ Year 9/3

3. เด็กหญิงชนัญชิดา อารยอสนี Year 9/3

โดยมีรายละเอียดในการฝึกซ้อม ดังนี้

1. ฝึกซ้อมการเขียน Story Board  (การออกแบบกรอบ,การวางภาพและตัวอักษรในกรอบ)

2. ฝึกซ้อมการวาดภาพเบื้องต้น (เส้นขอบฟ้า,ระยะใกล้ไกล,ตาราง 9 ช่อง,ทิวทัศน์,ภูมิทัศน์ฯลฯ)

3. ฝึกซ้อมการตัดเส้น (โดยใช้ปากกาหัว0.2 0.5 และ 1,ปากกาหัวแบน,ปากกาสองหัว)

4. ฝึกซ้อมการจัดวางตัวอักษร (ตัวอักษรขนาดใหญ่,ตัวอักษรเนื้อเรื่อง,ตัวอักษรเสียง,ตัวอักษรบอกเหตุการณ์)

5. ฝึกซ้อมการลงสี (การไล่สีโทนเดียว,การสานสีข้ามโทน,สีร้อนเย็น,การระบายแนวโค้ง,แนวเฉียง,แนวตรง)

6. ฝึกซ้อมการออกแบบตัวละคร (ตัวละครชาย,ตัวละครหญิง,สัตว์เลี้ยง,คนแก่,ยานพาหนะ,อาคาร,พืชฯลฯ)

7. ฝึกซ้อมการออกแบบเครื่องแต่งกายหรือเครื่องตกแต่ง(การแต่งกายชาย,หญิง,คนแก่,เด็ก,สัตว์เลี้ยง)

8. ฝึกซ้อมการนำ Story Board มาวาดในภาพจริง (จาก Story Board มาเป็นหน้าจริงจำนวน 12 หน้า)

9. ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  (การใช้ยางลบ 3 แบบ เพื่อลบในรูปแบบที่ต่างกัน,การใช้พู่กันขนาดต่าง ๆ)

10. ฝึกการทำรูปเล่มนิทาน

S__1335301
S__1335305
S__1335309
S__1335311
S__1335317
S__1335321
S__1343490
th ไทย
X