• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การฝึกซ้อมกีฬาโปโลน้ำเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬาพนักงานในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6″

2 เมษายน2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป นำพนักงานทำการฝึกซ้อมกีฬาโปโลน้ำเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬาพนักงานในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 ” และในครั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบการฝึกซ้อมโปโลน้ำคือ มิสอรนรินทร์ นำผล

IMG_1464
IMG_1465
IMG_1466
IMG_1467
IMG_1468
IMG_1469
IMG_1473
IMG_1474
IMG_1475
IMG_1476
IMG_1477
IMG_1478
IMG_1479
IMG_1480
IMG_1481
IMG_1482
IMG_1483
IMG_1484
IMG_1485
IMG_1486
IMG_1487
IMG_1488
IMG_1489
IMG_1490
IMG_1491
IMG_1492
IMG_1493
IMG_1496
IMG_1497
IMG_1498
IMG_1499
IMG_1501
IMG_1502
IMG_1503
IMG_1504
IMG_1505
IMG_1506
IMG_1507
IMG_1508
IMG_1509
IMG_1510
IMG_1511
IMG_1512
IMG_1513
IMG_1514
IMG_1515
IMG_1516
IMG_1517
IMG_1518
IMG_1519
IMG_1521
IMG_1526
IMG_1527
IMG_1536
IMG_1538
IMG_1539
IMG_1540
IMG_1541
th ไทย
X