• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การปรับเปลี่ยนและบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี สำหรับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนผู้นำด้านเทคโนโลยี และเพื่อการผลักดันนักเรียนให้มีความโดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในครั้งนี้ประกอบด้วย

  1.   ปรับเปลี่ยนเครื่องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  iMac  จำนวน 25 ชุด สำหรับนักเรียนระดับมัธยม มูลค่า 539,000 บาท
  2.   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  PC  เป็น  iMac  จำนวน 23 ชุด สำหรับนักเรียนระดับประถม มูลค่า 80,500 บาท
  3.  ปรับเปลี่ยน iPad สำหรับนักเรียนระดับประถม Y.1-6 เปลี่ยนเป็น iPad 2017 Wi-Fi (32 GB.) จำนวน 200 เครื่อง มูลค่า 2,430,000 บาท
  4.  เพิ่มรถชาร์จ Tablet Mgmt Cart 32 ช่อง จำนวน 2 คัน มูลค่า 211,860 บาท
  5.  เปลี่ยนจอแสดงผลภาพ ขนาด 65 นิ้ว สำหรับห้องเรียนระดับ Year 1 จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 187,464 บาท
  6.  บำรุงรักษาเครื่อง All in One Dell ในห้องปฏิบัติการระดับมัธยม จำนวน 52 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท
IMG_6607
IMG_6608
IMG_6610
IMG_6611
IMG_6615
IMG_6616
IMG_6617
IMG_6618
IMG_6620
IMG_6622
IMG_6624
IMG_6625
IMG_6628
IMG_6629
IMG_6630
IMG_6631
IMG_6632
IMG_6634
IMG_6638
IMG_6639
IMG_6640
IMG_6641
IMG_6642
th ไทย
X