• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้านหน้าอาคาร อาเว มารีอา

Wednesday 14th June 2017

ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ด้านหน้าอาคาร อาเว มารีอา โดย บริษัท กรีนนี่กลาส จำกัด เนื่องจากสนามเกิดการชำรุดเป็นหลุมหลายจุดซึ่งเกิดจากที่ฝนตกหนักติดต่อหลายวันทำให้พื้นสนามเกิดการทรุดตัวในบางจุด อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซ่อมแซมโดยการเปิดหน้าหญ้า และเติมวัสดุเช่นทราย หิน และเม็ดยางเพื่อปรับปรุงพื้นให้มีสภาพพร้อมใช้งานเช่นเดิม นอกจากนั้นยังปั่นหญ้าให้ตั้งขึ้นและได้เติมเม็ดยางจำนวน 30 กอง ทั่วทั้งสนามเพื่อทดแทนเม็ดยางเดิมที่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝน และเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ทำให้สนามมีความนุ่ม รองรับแรกกระแทกจากการวิ่งและพร้อมต่อการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอนด้านนันทนาการด้านกีฬากิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2560 ต่อไป

IMG_3717
IMG_3716
IMG_3715
IMG_3714
IMG_3713
IMG_3712
IMG_3711
IMG_3710
IMG_3709
IMG_3703
IMG_3702
IMG_3700
IMG_3699
IMG_3698