• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน พิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็มนักเรียนYear 10ปีการศึกษา 2561

ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน พิธีไหว้ครูและพิธีประดับเข็มนักเรียนYear 10ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องกิจการนักเรียน เวลา 08.20 น.

โดยมี ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ มิสวรัณยา พัฒนะ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1. มิสรัตนา มรพงษ์ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2. ม.สามชัย คงสมนึก หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3. ม.บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร หัวหน้าช่วงชั้นที่ 4. ม.กัณฑการ อุทธิยา หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาภาษาไทย ม.ภคพงศ์ เหล่ายนขาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  มิสสราลี สุดเสนาะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะฯ มิสอรุณรักษ์ เกิดเล หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาภาษาจีน ม.ชิน เลิศสถิตย์พงษ์ มิสพลอยชนกภรณ์ เปรมสำราญ มิสรฐา สุพัฒผล และมิสอาทิมา สีลายงค์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมได้มีการชี้แจงถึงกิจกรรมต่างๆและวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรมไหว้ครู, พิธีประดับเข็มนักเรียนYear.10, พิธีแต่งตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 และแต่งตั้งประธานสี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยการจัดพิธีไหว้ครู แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบที่1 Year 1 – 3 เวลา 08.30 – 10.00 น. รอบที่ 2 Year 4 – 6 เวลา 10.10 – 11.30 น. รอบที่ 3 Year 7 – 12 เวลา 13.00- 15.00 น. ประธานในที่ประชุมได้มีการมอบหมายงานในส่วนต่างๆให้หัวหน้าช่วงชั้น และคุณครูกลุ่มสาระฯในการดำเนินการจัดหาตัวแทนนักเรียน การจัดพาน การซ้อมพิธีการ ฯลฯ โดยผ่านการประสานงานของคุณครูผู้ประสานงานในทุกๆฝ่าย

ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากหัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 -4 หัวหน้ากลุ่มสาระฯต่างๆ และคุณครูผู้ประสานงานในการร่วมมือจัดเตรียมงานดังกล่าว เพื่อให้มีความพร้อม ความสง่างาม สำหรับพิธีไหว้ครูในปีนี้

 

IMG_9117
IMG_9119
IMG_9122
IMG_9123
IMG_9124
IMG_9125
IMG_9128
IMG_9131
th ไทย
X