• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

13 Aug

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่   9 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น. ทางฝ่ายวิชาการ  ได้มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมย่อย อาคาร Trinity โดยมีภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ  และอาจารย์จารุพรรณ  คุณพันธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา  เป็นประธานในการประชุม   โดยมีผู้อำนวยการจากโรงเรียนเอกชน  ในจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมด้วยมิสสิริพร ศรีสมวงษ์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ม.ธีรทัศน์   เกษมณี  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   ม.วุฒิ   ศรีวรรัชตเมธิน   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   และคณะครูเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

มิสรัตนา   มรพงษ์  เขียนข่าว

DSC_9168
DSC_9169
DSC_9171
DSC_9172
DSC_9173
DSC_9174
DSC_9176
DSC_9178
DSC_9147
DSC_9149
DSC_9150
DSC_9151
DSC_9152
DSC_9153
DSC_9155
DSC_9156
DSC_9157
DSC_9159
DSC_9164
DSC_9165
DSC_9166
DSC_9167
th ไทย
X