• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 1 อาคาร Trinity เวลา 10.00 – 11.00 น.

โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มิสอรนรินทร์ นำผล, ม.ผดุงศักดิ์ ทวีโคตร, ม.มานพ กลิ่นชื่น, มิสเยาวลักษณ์ โตประทีป, ม.สิชล เชี่ยนมั่น, ม.ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์, ม.วีรภัทร บุญกอบ, ม.จิรพนธ์ วงศ์พนม, ม.วราวุฒิ แก้วช่วย, ม.นรากร ศิริสำราญ, มิสภวรัญชน์ ชมศิริวัฒน์, ม.กิตติวัฒน์ เอี่ยมชัย, ม.ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมได้มีการชี้แจงถึงภาระหน้าที่งานของแต่ละคน กิจกรรมต่างๆของงานกีฬา และวางแผนการดำเนินงาน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก และด้านการเรียนสอนกิจกรรม After school และกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กีฬาฟุตบอล ว่ายน้ำ บาสเกตบอล แชร์บอล ศูนย์ฟิตเนส และรับนโยบายการทำงานจากผู้อำนวยการ โดยสิ่งที่ผู้อำนวยการเน้นย้ำกับบุคลากรงานกีฬาเป็นพิเศษ คือ เรื่องความปลอดภัยของนักเรียน การเสริมสร้างสุขภาพของครู บุคลากร นักเรียน เจ้าหน้าที่ พนักงานของโรงเรียน สร้างความมีวินัยให้กับนักเรียนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนำ และปลูกฝังให้นักเรียนรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นอัสสัมชัญให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

DSC_5334
DSC_5335
DSC_5336
DSC_5337
DSC_5338
DSC_5339
DSC_5340
DSC_5341
DSC_5342
th ไทย
X