• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ในเดือนมิถุนายน

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ในเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องแนะแนว อาคารเยีนา เชลี เวลา 16.00 – 17.00 น.

โดยมี ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ, มิสวรัณยา พัฒนะ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1, มิสรัตนา มรพงษ์ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2, ม.สามชัย คงสมนึก หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3, ม.บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร หัวหน้าช่วงชั้นที่ 4, ม.กัณฑการ อุทธิยา หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาภาษาไทย, ม.ภคพงศ์ เหล่ายนขาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ, มิสสราลี สุดเสนาะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะฯ, มิสอรุณรักษ์ เกิดเล หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาภาษาจีน, ม.ชิน เลิศสถิตย์พงษ์, มิสปารดา ตันเจริญ, มิสรฐา สุพัฒผล และมิสอาทิมา สีลายงค์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมได้มีการชี้แจงถึงกิจกรรมต่างๆและวางแผนการดำเนินงาน ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ได้แก่ การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2561, พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา2561 (งานอภิบาล),  กิจกรรมไหว้ครูและพิธีประดับเข็ม, การซ้อมป้องกันอัคคีภัย, PTA Family Year 1, พิธีมอบรางวัลเรียนดี, กิจกรรมวันสุนทรภู่ (ฝ่ายวิชาการ), การไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นYear  1 – 12และการปฐมนิเทศผู้ปกครองYear  1 – 12

ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากหัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 -4 หัวหน้ากลุ่มสาระฯต่างๆ และคุณครูผู้ประสานงานในการร่วมมือจัดเตรียมงานดังกล่าว เพื่อให้มีความพร้อมและสำเร็จลุล่วงด้วยดี

IMG_2790
IMG_2791
IMG_2792
IMG_2797
th ไทย
X