• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมวางแผนเปิดแผนการเรียน Assumption College English Program International Plan (ACEP IP) ครั้งที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย ภราดา ดร. พิสูตร  วาปีโส  ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และงานวัดผล  ได้ประชุมร่วมกับ   ดร. สุนทร  พิบูลย์เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   และ  คุณสันติวิภา พานิชกุล ผู้อำนวยการ  House of Griffin   ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00  – 17.00 น  ณ. ห้องประชุมย่อย  อาคารทรินิตี้  เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดแผนการเรียน ACEP IP (Assumption College English Program International Plan ) ซึ่งเป็นแผนการเรียนทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่จะเปิดในปีการศึกษา 2562 นี้   โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3  
 
การวางแผนโดยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้อำนวยการผ่านความร่วมมือกับ 3 สถาบันหลัก  ได้แก่  โรงเรียนอััสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ สถาบัน House of Griffin  สถาบันที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก GED Testing Service ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นศูนย์เตรียมสอบ GED แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งสถาบันนี้ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (MOU) เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติให้แก่นักเรียน  โดยทั้ง 3 สถาบันหลักนี้ได้มีการวางแผนเปิดแผนการเรียน ACEP IP ที่ถือเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่ที่มีความสอดคล้องกับโลกปัจจุบันในยุคดิจิตอล ที่มีความเป็นสากลและมีความเป็นนานาชาติ  นอกจากนี้ยังตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการศึกษาต่อในแผนการเรียนแบบใหม่นี้มากขึ้นอีกด้วย   
เขียนข่าวโดย  มิสสิริพร  ศรีสมวงษ์
IMG_6727
IMG_6729
IMG_6733
IMG_6736
IMG_6738
IMG_6742
IMG_6745
IMG_6747
IMG_6753
IMG_6757
IMG_6761
IMG_6765
th ไทย
X