• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

18 Sep

การประชุมวางแผนการดำเนินงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการ ได้นัดหมายการประชุมวางแผนการดำเนินงาน ฝ่ายกิจการนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ (ประธานการประชุม) ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มิสกุลจิรา คงสี หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 มิสวรัณยา พัฒนะ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ม.สามชัย คงสมนึก หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3 ม.บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร หัวหน้าช่วงชั้นที่ 4 ม.วีรภัทร บุญกอบ หัวหน้างานกีฬา ม.สิชล เชี่ยนมั่น ครูผู้สอนวิชาว่ายน้ำ มิสสราลี สุดเสนาะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะฯและการแสดง ม.ณัฐพล วาณิชกมลนันทน์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มิสอาทิมา สีลายงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมมีการวางแผนแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ปัญหา และข้อแก้ไขต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะส่งผลดีให้แก่นักเรียน  ทั้งในด้านการส่งเสริมระเบียบวินัย, งานระดับชั้น, กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเรียนการสอน After School  และการสอน Academy  นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างทั่วถึง ในเรื่องของภาพลักษณ์องค์กร, การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และจุดเด่นในการพัฒนานักเรียน รวมถึงการส่งเสริมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก ผู้อำนวยการได้กล่าวชื่นชม ในการแต่งกาย และมารยาทของนักเรียนที่ดีขึ้นและมีความเป็นระเบียบมากขึ้น โดยยังเสริมให้คุณครูได้กระตุ้นนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีระเบียบวินัย ที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนมีอุปนิสัยที่ดีในอนาคต ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะต่อผู้อื่น

ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณหัวหน้าช่วงชั้น หัวหน้างาน และคุณครู ที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยกันดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักเรียนจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปหารือแนวทางการดำเนินงานภายในฝ่ายต่อไป

เขียนข่าวโดย มิสอาทิมา สีลายงค์

ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0001
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0002
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0003
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0004
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0005
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0006
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0007
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0008
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0009
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0010
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0011
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0012
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0013
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0014
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0015
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0016
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0017
ปลาชุม_๑๙๐๙๑๘_0018
th ไทย
X