• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมวางแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในการประขุมวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียน มิสกุลจิรา คงสี หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 มิสวรัณยา พัฒนะ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ม.สามชัย คงสมนึก หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3 ม.บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร หัวหน้าช่วงชั้นที่ 4 ม.วีรภัทร บุญกอบ หัวหน้างานกีฬา ม.ณัฐพล วาณิชกมลนันทน์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มิสวนัชพร ถาวรสมสุข คุณครูผู้ดูแลงานสภานักเรียน ม.ผดุงศักดิ์ ทวีโคตร ครูผู้สอนวิชาว่ายน้ำ มิสอาทิมา สีลายงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมมีการวางแผนแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ปัญหา และข้อแก้ไขต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านการส่งเสริมระเบียบวินัย, งานระดับชั้น, กิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2563  โครงการทัศนศึกษา การเข้าค่ายลูกเสือ  รวมถึงได้หารือในเรื่องการจัดอบรมบุคลากรภายในฝ่าย ในเรื่องต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาตนเองและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณหัวหน้าช่วงชั้น หัวหน้างาน และคุณครู ที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยกันดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และการให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักเรียนจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปหารือแนวทางการดำเนินงานภายในฝ่ายต่อไป

เขียนข่าวโดย มิสอาทิมา สีลายงค์

20200221_084606
20200221_084610
th ไทย
X