• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ACEP Online Education

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน ACEP Online Education โดยมีภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน Mr.Marcin Kempka Head of Foreign Affairs และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้าช่วงชั้น 1 – 4 / งานประชาสัมพันธ์ / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / Head of Contents / Year Coordinators เข่าร่วมในการประชุม

ในการประชุมมีการวางแผนแนวทางการจัดการเรียนการสอน ACEP Online Education และรายงานความคืบหน้าของการจัดการเรียนการสอน ก่อนเริ่มการเรียนการสอนจริงในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้คุณครู นักเรียนมีความพร้อม และสร้างความเข้าใจในนโยบายของการจัดการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้น

และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีต้อนรับ และอวยพรวันเกิดให้กับ ภราดา พัชรปกรณ์ ลังบุบผา โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ กล่าวให้การต้อนรับ และมอบดอกไม้อวยพรวันเกิด และตามด้วยภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มิสสราลี สุดเสนาะ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ เข้าร่วมมอบดอกไม้

IMG-5726
IMG-5725
IMG-5727
IMG-5728
IMG-5730
IMG-5731
IMG-5736
IMG-5744
IMG-5747
IMG-5748
IMG-5749
IMG-5750
IMG-5751
IMG-5753

 

th ไทย
X