• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  มีการประชุมฝ่ายวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระฯซึ่งจัดประชุมในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์  โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาศุภฤกษ์   สิงหพันธ์  ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการมาร่วมประชุมด้วย

วาระการประชุมฝ่ายวิชาการครั้งนี้มุ่งที่การขับเคลื่อนนโยบายของผู้อำนวยการ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ในเรื่องอุทยานการศึกษา และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการจัดอุทยานการศึกษาเบื้องต้นคือการจัดทำป้ายความรู้ภาษาไทย – ภาษาจีน – ภาษาอังกฤษ ทั้งป้ายคำศัพท์   คำคม/ข้อคิด/คำสอนทางศาสนาคริสต์ ชื่อต้นไม้ และชื่อวิทยาศาสตร์  รวมทั้งป้ายผลงานนักเรียน ซึ่งบางป้ายจะอยู่ในรูปแบบ QR Codeเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีอันเป็นนโยบายของโรงเรียน

IMG_1511
IMG_1505
IMG_1506
IMG_1504
IMG_1507
IMG_1508
IMG_1509
IMG_1510
th ไทย
X