• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนแผนการเรียนนานาชาติ ACEP IP เปิดปีการศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา10.00น. – 12.00น ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผู้ริเริ่มโครงการจัดตั้งแผนการเรียนนานาชาติ Assumption College English Program International Plan (ACEP IP) ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนแผนการเรียนนานาชาติ (ACEP IP) รุ่นแรก ซึ่งมีการบรรยายข้อมูลการเตรียมพร้อมนักเรียนในการเรียนการสอนแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี 100 % ด้วยระบบ Power School ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการสถาบัน House of Griffin International และหลังจากนั้นได้พาผู้ปกครองและนักเรียนไปชมห้องเรียน ACEP IP รวมทั้งสาธิตการใช้ Power School Application ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนรู้สึกพอใจและให้ความสนใจอย่างดี

แผนการเรียนนานาชาติ Assumption College English Program International Plan (ACEP IP) นี้เกิดจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโสที่เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนแบบนานาชาติที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนในโลกยุคดิจิตอลซึ่งอัตราการเติบโตของการจัดการเรียนนานาชาติมีสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน โดยแผนการเรียนนานาชาตินี้ ( ACEP IP) ถือเป็นนวัตกรรมทางการจัดการศึกษาแนวทางแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเปิดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นทางการ โดยเป็นแผนการเรียนนำร่องทางเลือกใหม่ให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ที่มีแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุคดิจิตอลเช่นนี้ต่อไป โดยแผนการเรียนนานาชาติ Assumption College English Program International Plan (ACEP IP) นี้ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส เป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการแผนการเรียนนานาชาตินี้ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสถาบัน House of Griffin International

69477
69478
69481
69484
69486
69487
69489
69492
69493
69495
69498
69501
69503
69504
th ไทย
X