• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ACEP Online Education ครั้งที่ 1

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ACEP Online Education โดยมีมิสสิริพร ศรีสมวงษ์ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ / Mr.Marcin Kempka Head of Foreign Affairs / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้าช่วงชั้น 1 – 4 / ครูประจำชั้น / งานประชาสัมพันธ์ / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / Head of Contents / Year Coordinators เข่าร่วมในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference

ในการประชุมมีการติดตามการจัดการเรียนการสอน ACEP Online Education รายงานความคืบหน้าของการจัดการเรียนการสอน และรับฟัง Feedbacks จากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และครูประจำชั้น เพื่อนำไปปรับปรุง และแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0002
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0004
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0007
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0010
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0011
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0013
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0016
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0018
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0021
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0022
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0023
Online Education Feedbacks Meeting_๒๐๐๕๒๘_0024
th ไทย
X