• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมชี้แจงรายละเอียดและการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการประชุม และภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ ชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และหลังจากชี้แจงเสร็จ ได้มีการซ้อมการเตรียมความพร้อมของคุณครูที่จะยืนในจุดต่างๆในวันเปิดภาคเรียน

DSC_9961
DSC_9963
DSC_9964
DSC_9967
DSC_9968
DSC_9969
DSC_9970
DSC_9972
DSC_9981
DSC_9982
DSC_9983
DSC_9921
DSC_9924
DSC_9928
DSC_9932
DSC_9936
DSC_9938
DSC_9949
DSC_9952
DSC_9956
DSC_9958
DSC_9959
DSC_9998
DSC_0001
DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0007
DSC_0011
DSC_0013
DSC_0014
DSC_0015
DSC_0016
DSC_9992
DSC_9993
DSC_9994
DSC_9995
DSC_9996
DSC_9997
th ไทย
X