• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   

ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน2561 เวลา 16.30 – 18.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี ภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานในการประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงินได้ชี้แจงแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้โบนัส ครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 และสุดท้ายประธานในที่ประชุมเน้นย้ำถึง ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแต่งกายของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่ถูกต้องและเหมาะสม

IMG_6643
IMG_6646
IMG_6650
IMG_6651
IMG_6653
IMG_6654
IMG_6655
IMG_6658
IMG_6661
IMG_6662
IMG_6664
IMG_6683
IMG_6686
IMG_6690
IMG_6694
th ไทย
X