• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561

ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ตามนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและนโยบายของมูลนิธิ ฯ รวมไปถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน ในเดือนธันวาคม โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม และภราดาศุภฤกษ์  สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้หารือ วางแผนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้แก่ การเตรียมงานพิธีเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน 5 อาคาร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รวมถึงการจัดงาน “ACEP Christmas Fair  2018” และอีกหนึ่งแนวทางการดำเนินงานที่โรงเรียนให้ความสำคัญ ได้แก่การจัดแผนการเรียน ACEP IP(ACEP International Plan) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยผ่านความร่วมมือกับ 3 สถาบันหลัก  ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ สถาบัน House of Griffin  สถาบันที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก GED Testing Service ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าว

IMG_6695
IMG_6699
IMG_6704
IMG_6708
IMG_6710
IMG_6711
IMG_6716
IMG_6718
th ไทย
X