• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2560

Monday 2nd October 2017

ในวันพุธที่  27  กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและนโยบายของมูลนิธิ ฯ รวมไปถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม และภราดาวิจารณ์  แสงหาญ รองผู้อำนวยการ  ภราคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ชี้แจงให้ทราบถึงการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม การอบรมสัมมนา ต่างๆ ภายในเดือนตุลาคม ตลอดจนกิจกรรมที่จะจัดขึ้น อาทิ ค่ายปฏิบัติธรรมครูและพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าว

DSC_2861
DSC_2858
DSC_2875
DSC_2864
DSC_2877
DSC_2873
DSC_2876
DSC_2870
DSC_2862
DSC_2867
DSC_2868
th ไทย
X