• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันกีฬาสี ACEP GAMES 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด การแข่งขันกีฬาสี ACEP GAMES 2019 ปีการศึกษา 2562

โดยมี ม.วีรภัทร บุญกอบ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มิสกุลจิราคงสี หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1, มิสวรัณยา พัฒนะ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2, ม.สามชัย คงสมนึก หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3, ม.บุญเลิศ ปุณยเวชสุนทร หัวหน้าช่วงชั้นที่ 4, มิสรัตนา มรพงษ์, ม.ณัฐพล วาณิชกลมนันทน์, มิสอารญา สังข์ทอง, มิสภวรัญชน์ ชมศิริวัฒน์ และ ม.ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมได้มีการชี้แจงถึงวันและเวลาฝึกซ้อม และแข่งขัน สถานที่ฝึกซ้อมของแต่ละสี สแตนเชียร์ของแต่ละสี ธีมขบวนพาเหรด สถานที่เก็บของของแต่ละสี เกณฑ์การให้คะแนนขบวนพาเหรด เชียร์รีดเดอร์ สแตนเชียร์ กองเชียร์ และวางแผนการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายตามคำสั่งแต่งตั้ง  การแข่งขันกีฬาสี ACEP GAMES 2019 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากหัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 – 4 และคณะกรรมการดำเนินงานในการร่วมมือจัดเตรียมงานดังกล่าว เพื่อให้มีความพร้อม ในปีนี้

ประชุมกีฬาสี_190712_0023
ประชุมกีฬาสี_190712_0024
ประชุมกีฬาสี_190712_0001
ประชุมกีฬาสี_190712_0002
ประชุมกีฬาสี_190712_0004
ประชุมกีฬาสี_190712_0005
ประชุมกีฬาสี_190712_0006
ประชุมกีฬาสี_190712_0007
ประชุมกีฬาสี_190712_0008
ประชุมกีฬาสี_190712_0009
ประชุมกีฬาสี_190712_0010
ประชุมกีฬาสี_190712_0012
ประชุมกีฬาสี_190712_0017
ประชุมกีฬาสี_190712_0020
ประชุมกีฬาสี_190712_0022
th ไทย
X