• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งานกีฬาฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม โดยครูผู้ฝึกสอน มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น, มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  ทวีโคตร, มาสเตอร์มานพ  กลิ่นชื่น, มิสผจงพร  ด้วงสัจธรรม ครูผู้ฝึกซ้อมภายนอก และทีมงานสระว่ายน้ำโดยใช้เกณฑ์การประเมินของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และสำนักพัฒนาการ การกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แบ่งเป็นฐานการทดสอบจำนวน 5 ฐาน

ฐานที่ 1 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

ฐานที่ 2 วิ่งเก็บของ

ฐานที่ 3 ฝึกความอ่อนตัว

ฐานที่ 4 ลุกนั่ง 30 วินาที

ฐานที่ 5 กระโดดไกล

 

  • เกณฑ์มาตราฐานสมรรถภาพทางกายนักกีฬาว่ายน้ำ >>> Click Here
  • สมรรถภาพนักกีฬาว่ายน้ำ ACEP >>> Click Here

 

IMG_0910
IMG_0915
IMG_0916
IMG_0918
IMG_0923
IMG_0933
IMG_0938
IMG_0942
IMG_0947
IMG_0948
IMG_0951
IMG_0955
IMG_0958
IMG_0970
IMG_0973
IMG_0975
IMG_0984
IMG_0989
IMG_0995
IMG_0996
IMG_1003
IMG_1007
IMG_1008
IMG_1012
IMG_1014
IMG_1020
IMG_1024
IMG_1028
IMG_1035
IMG_1037
IMG_1038
IMG_1040
IMG_1055
IMG_1062
IMG_1068
IMG_1070
IMG_1073
IMG_1074
IMG_1100
IMG_1104
IMG_1108
IMG_1111
IMG_1118
IMG_1127
IMG_1129
IMG_1136
IMG_1137
IMG_1141
IMG_1157
th ไทย
X