• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 งานกีฬาฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย น้ำหนัก – ส่วนสูง นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สระว่ายน้ำ สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โดยครูผู้ฝึกสอน มาสเตอร์สิชล  เชี่ยนมั่น, และทีมงานสระว่ายน้ำ ทั้งภายในและภายนอก โดยการชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง ใช้เกณฑ์การประเมินของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  สำนักพัฒนาการ การกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการฝึกซ้อมทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้แผนฝึกตามโปรแกรมการฝึกซ้อมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยปัจจุบันมีนักกีฬาว่ายน้ำทั้งสิ้น 46 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 33 คน นักกีฬาหญิง 13 คน

 

  • สมรรถภาพทางกาย น้ำหนัก – ส่วนสูง นักกีฬาว่ายน้ำ ACEP  >>> Click Here
  • โปรแกรมการฝึกซ้อมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  >>> Click Here

 

IMG_2119
IMG_2120
IMG_2134
IMG_2138
IMG_2139
IMG_2143
IMG_2151
IMG_2153
IMG_2165
IMG_2193
IMG_2196
IMG_2203
IMG_2206
IMG_2215
IMG_2217
IMG_2221
IMG_2222
IMG_2224
IMG_2226
IMG_2231
IMG_2249
IMG_2255
IMG_2263
IMG_2266
IMG_2267
IMG_2270
IMG_2273
IMG_2277
IMG_2278
IMG_2279
IMG_2286
IMG_2287
IMG_2290
IMG_2292
IMG_2296
IMG_2297
IMG_2304
IMG_2324

 

th ไทย
X