• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การทดสอบพัฒนาสถิติด้านเวลานักกีฬาว่ายน้ำ ACEP SWIMMING TEAM ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561

August 6, 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26  กรกฎาคม และวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานกีฬาฝ่ายกิจการนักเรียน และสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club ได้จัดให้มีการทดสอบพัฒนาสถิติด้านเวลาของนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา กระตุ้นให้นักกีฬารู้จักถึงความมุ่งมั่น มานะ อดทน ความพยายามในการฝึกซ้อม และในการเรียนที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาว่ายน้ำ ทดสอบโดยโค้ชผู้ฝึกสอน มาสเตอร์สิชล เชี่ยนมั่น มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  ทวีโคตร และทีมงานสโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โดยมีการทดสอบ 4 ระยะทาง ได้แก่ ระยะทาง 25 เมตร, 50 เมตร, 100 เมตร, IM. 200 เมตร ในท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่ากรรชียง ท่าผีเสื้อ ซึ่งนักกีฬาสามารถพัฒนาสถิติได้อย่างดีเยี่ยม

-ตารางทดสอบเวลาครั้งที่ 2/2561 >>> Click Here

IMG_3352
IMG_3359
IMG_3364
IMG_3366
IMG_3367
IMG_3371
IMG_3372
IMG_3440
IMG_3449
IMG_3454
IMG_3483
IMG_3484
IMG_3486
IMG_3491
IMG_3505
IMG_3512
IMG_3513
IMG_3514
IMG_3515
IMG_3516
IMG_3521
IMG_3523
IMG_3526
IMG_3538
IMG_3541
IMG_3553
IMG_3557
IMG_3559
IMG_3561
IMG_3564
IMG_3577
IMG_3578
IMG_3581
IMG_3589
IMG_3590
IMG_3596
IMG_3603
IMG_3604
IMG_3608
IMG_3610
IMG_3615
IMG_3620
IMG_3632
th ไทย
X