• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การตรวจติดตามจากศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ในวันพฤหัสบดีที่  30  กรกฏาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามการบริหารจัดการ และการกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นางประไพ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  และนางพรพิมล เนวะมาตย์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  คณะกรรมการได้ตรวจสอบการจัดทำ และจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน และเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึงการติดตามมาตรการป้องโควิด-19  ซึ่งทางโรงเรียนได้บริหารจัดการ การจัดห้องเรียน และสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรียน ได้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว

เขียนข่าวโดย มิสเสาวลักษณ์  เขียนถนอม

DSC03055
DSC03050
DSC03043
DSC03042
DSC03039
DSC03076
DSC03073
DSC03072
DSC03069
DSC03063
DSC03061
DSC03058
205579
205578
205582
205583
205580
th ไทย
X