• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงภายในโรงเรียน

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่ยุงและแมลงเป็นพาหะ ซึ่งในช่วงนี้มีฝนตกทำให้มียุงชุกชุมทั้งในและนอกอาคารเรียน ระบบการป้องกันของโรงเรียน คือในช่วงเย็นก่อนที่พนักงานแม่บ้านจะเลิกงาน จะทำการฉีดยุงโดยรอบอาคารเรียน ที่เสี่ยงต่อการแพร่พันธ์ุของยุงและแมลงต่างๆ การใช้สเปรย์ฉีดพ่นนั้นเป็นแบบไร้กลิ่น โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกษ มีความห่วงใยเรื่องสุขภาพของนักเรียน จึงมีการป้องกันอย่างจริงจังตลอดมา

1525623699437
1525623703375
1525623705149
1525623706895
1525623708604
1525623713422
1525623716592
1525623720282
1525623723462
1525623726542
th ไทย
X