• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบความคิด ” STEM “

ในปีการศึกษา 2561 การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ ได้ยึดหลักแนวนโยบายการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และศาสตร์พระราชาเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนของครูไทยฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2561  นำโดย ม. สามชัย คงสมนึก มีการมุ่งเน้นบูรณาการระหว่างวิชา ( Interdisciplinary Instruction) ภายใต้กรอบความคิด ” STEM ”  (  Subject / Technology /  Explore / Management )  เป็นการประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนของรายวิชาครูไทย เช่น ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์   ความรู้ด้านหลักภาษา   ความรู้ด้านกราฟิกดีไซน์   ฯลฯ ลงสู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน เช่น  การวางแผนธุรกิจแบบ Start Up  หรือ  การจัดทำโครงงาน ( Project )  โดยมีการผสมผสานหลักของศาสตร์พระราชาในกระบวนการคิดและปลูกฝังการทำงานเป็นทีม  ซึ่งในการบูรณาการของกลุ่มสาระฯครูไทย มีเป้าหมายคือ การปรับลดปริมาณชิ้นงานของนักเรียนแต่เพิ่มระดับคุณภาพแทน  โดยตัวอย่างการบูรณาการนี้จะจัดขึ้นในกิจกรรมวันอาเซียนและภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นี้

7590
7595
7598
7599
9718
9719
9727
th ไทย
X