• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12” ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยาจากการประชาสัมพันธ์ พบว่ามีนักเรียนให้ความสนใจในการสมัครสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการแบ่งการคัดเลือกนักเรียนออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

– รอบที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)

จัดสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 15 คน คัดเลือกนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 3 คน โดยมีมิสกุลจิรา คงสี เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ

– รอบที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
จัดสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 18 คน คัดเลือกนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 3 คน โดยมีมาสเตอร์อรรถพล ทรัพย์ขำ เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ

และการประกาศผลการคัดเลือกจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 โดยครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

IMG_7526
IMG_7497
IMG_7511
IMG_7512
IMG_7513
IMG_7514
IMG_7515
IMG_7520
IMG_7521
IMG_7522
IMG_7523
IMG_7524
IMG_7525
th ไทย
X