• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

LATEST ANNOUNCEMENTS

 • 20/06/2017 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : การแข่งขันทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังนี้

  การสอบ TEDET จากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด คลิก

  รายการแข่งขัน  BRANDS Crossword Game and BRANDS Sudoku Queens Cup 2017 รายละเอียด คลิก

  การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560 รายละเอียด คลิก 

 • 19/06/2017 – ประกาศแจ้งให้ทราบรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 6 ) / Weekly Announcements (Week 6 ) 
 • 09/06/2017 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ : ฝ่ายธุรการได้ดำเนินการแจกบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 หากนักเรียนคนใดยังไม่ได้รับบัตร ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ครูประจำชั้น
 • 09/06/2560ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND)

  – นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

  – ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (Bond)นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 รายละเอียด Click Here 

 • 16/05/2017 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ :เรื่องการรับบัตรผ่านประตู (สติ๊กเกอร์) สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับบัตรผ่านประตู (สติ๊กเกอร์) สามารถติดต่อขอรับบัตรผ่านประตูได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน ชั้น1 อาคาร Trinity ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม  พ.ศ.2560 เวลา 08.00-17.00 น. 
 • 15/05/2017 – Content Summaries Weeks 1 – 10 (May – June 2017): Click Here
 • 12/05/2017 – Please Click Here for Term 1 ACEP Timetables
 • 12/05/2017 – Please Click Here for 2017 Academic Year Class Lists
 • 29/03/2017 –ประกาศจากศูนย์ Bell : คะแนนสอบ Cambridge Young Learners English Tests : Starters Movers Flyers ผู้ปกครองสามารถสอบถามผลสอบได้ทาง Email : assumptionbellramatwo@gmail.com Facebook : assumptionbellramatwo หรือโทร 034 872 040-43 ext 3009  โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และ year ที่สอบ
 • 23/03/2017 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เรื่องการรับเอกสาร สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 6, Year 9, Year 12 และนักเรียนที่แจ้งย้ายสถานศึกษา ให้นักเรียนสามารถมารับเอกสารในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เวลา 9.00 – 16.00 น. ได้ ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร The Trinity  
 • 27/01/2017 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ดังนี้
  – ฝ่ายธุรการ โทร 064-181-0189
  – ฝ่ายวิชาการ โทร 064-181-0185
  – ฝ่ายการเงิน โทร 064-181-0187
  – งานจัดซื้อ (ห้อง stationary) โทร 064-181-0193
  – หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โทร 064-181-0194
  – สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โทร 064-181-0196
  – ศูนย์ bell โทร 064-181-0190

Read More

FEATURED POSTS

ACEP Sunthorn Phu Day Celebrations
Friday, June 23, 2017 Each year, on June 26, Thailand remembers one if its greatest poets, Sunthorn Phu. Sunthorn Phu was ...

Read More

Fire Safety Training
Tuesday, June 20, 2017 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ณ บริเวณลานแดง ระหว่างอาคารเรยีนา เชลี อาคารอาเว มารีอา โดย ภราดาดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มอบหมายให้ ...

Read More

Wai Kru Ceremonies (Teacher Appreciation Day)
Thursday, June 15, 2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560  โดยแบ่งพิธีออกเป็น 3 รอบ ประกอบด้วย - รอบที่ ...

Read More

2017 Student Council Election
Thursday 8th June 2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่เวลา 08.20-10.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิไตยให้แก่นักเรียน 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของการเลือกตั้งจากสถานการณ์จริง 3. เพื่อสรรหาผู้แทนนักเรียนดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ...

Read More

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2
560 / Catholic Mass to Open the 2017 Academic Year
Thursday 1st June 2017 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Multi Purpose อาคาร Trinity ชั้น 1 ...

Read More

NEWS

Latest News

News in English

News in Thai

2016 Academic Excellence, Extracurricular Activities Awards Banner

ประธาน แก้ไขล่าสุด