• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

LATEST ANNOUNCEMENTS

 • 09/11/2018 – ประกาศแจ้งให้ทราบรายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 24)/Weekly Announcements Semester 2 (week 24) :  12-16 November 2018   
 • 09/11/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายละเอียดการทดสอบระดับชาติ (O-NET) Click Here  
 • 09/11/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ตารางวันเวลาการสอน  Afterschool Class วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Year 3, 6, 9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โดยสถาบันภายนอก Click Here    
 • 01/10/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562  

  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  /  กำหนดการ    

 • 26/10/2018 – ประกาศจากฝ่ายวิชาการ : ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16
  คุณสมบัติ          1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6, ม.1-3
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.5
  การรับสมัคร      ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันที่  1 พ.ย – 4 ธ.ค 2561
  การสอบ            วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
  ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ 
  https://www.posn.or.th    
 • 25/10/2018 – ประกาศจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ งานอภิบาล : ตารางเวลาเรียนคำสอนของนักเรียนคาทอลิก ประจำภาคเรียนที่ 2/2018 Click Here.   
 • 24/10/2018 – Content Summaries for Weeks 21 – 30 (October – December 2018) are now available. To view them, please click here.   
 • 22/10/2018 –ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ตารางเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2   
 • 12/09/2018 –ประกาศจากงานโภชนาการ : รายการอาหารนักเรียน Y.1-Y.3 ประจำเดือนกันยายน 2561  Click Here  
 • 05/09/2018 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ-การเงิน : ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารนั้น ขณะนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งจากสำนักพระราชราชเลขาธิการว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเรียน และอาคารประกอบ รวม 5 อาคาร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.

             ในโอกาสนี้ ใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองร่วมทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยท่านที่ทูลเกล้าถวายเงินตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ทางโรงเรียนขอเชิญท่านเข้ารับพระราชทานเข็ม สธ. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจะได้รับรูปถ่ายเป็นที่ระลึก

  โดยติดต่อยื่นความจำนงและขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.00 น. – 17.00 น.

  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) Click Here 

 •  10/07/2018ประกาศจากฝ่ายการเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประกาศการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND)
  – นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 สามารถติดต่อขอรับเงิน BOND คืนได้ตั้งแต่ วันที่ 19กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
  – ติดต่อรับ เช็ค เงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) คืนได้ที่ฝ่ายการเงินในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.) เป็นต้นไป
  เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการคืนเงินยืมเพื่อการก่อสร้าง (BOND) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 รายละเอียด Click Here   
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ  : ขอเชิญผู้ปกครองของนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม ACEP OPEN HOUSE MEETING   Click Here 
 • 28/05/2018 –ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Click Here 
 • 27/01/2017 – ประกาศจากฝ่ายธุรการ : เรื่องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ดังนี้
  – ฝ่ายธุรการ โทร 064-181-0189
  – ฝ่ายวิชาการ โทร 064-181-0185
  – ฝ่ายการเงิน โทร 064-181-0187
  – งานจัดซื้อ (ห้อง stationary) โทร 064-181-0193
  – หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โทร 064-181-0194
  – สโมสรสระว่ายน้ำ St. Peter Sport Club โทร 064-181-0196
  – ศูนย์ bell โทร 064-181-0190

Read More

FEATURED POSTS

ACEP ติด1ใน3 โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET อันดับสูงสุด !!!

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษติด 1 ใน 3 โรงเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  อันดับสูงสุด  ในสังกัดโรงเรียนเอกชนของจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส  ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้ตัวแทนโรงเรียน นำโดย ภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ...

Read More

นักกีฬาชมรมหมากล้อมลงสนามปีแรก คว้าที่ 3 หมากล้อมมัธยมลีก 2018 !!!

"นักกีฬาชมรมหมากล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษลงสนามปีแรก คว้าที่ 3 หมากล้อมมัธยมลีก 2018"          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) ได้ดำเนินโครงการชมรมหมากล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2557สร้างนักกีฬาหมากล้อมระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสติปัญญาของผู้เล่น ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อมสู่ระดับนานาชาติ           เพื่อพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนักกีฬาชมรมหมากล้อม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมัธยมลีก ประจำปี 2561 (M-LEAGUE 2018) ...

Read More

สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เขตพื้นที่ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1] ...

Read More

การเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10

การเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 25 สิงหาคม 2561 แข่งขันระดับประถมศึกษา 26 สิงหาคม 2561 แข่งขันระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ...

Read More

Secondary Students Compete in the Samut Sakhon Regional English Competition

September 17, 2018 On 11 September, six secondary students from Assumption College English Program Rama II competed in a regional English ...

Read More

NEWS

Latest News

News in English

News in Thai

th ไทย
X